Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7551010015665


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Technická univerzita v Liberci
Adresa:
Studentská 1402/2
Obec:
Liberec
PSČ:
46117
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
TUL, IC, Studentská 2, Liberec
Telefon:
+420 485353077
K rukám:
Jitka Loudová
       
E-mail:
jitka.loudova@tul.cz
Fax:
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
http://www.tul.cz/
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://zakazky.tul.cz

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
062_Výpočetní technika TUL
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Výpočetní technika
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
48820000-2
 
Další předměty
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
515665
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Zadavatel rozhodl o zrušení 2. části výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) neboť:
v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
16/07/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh