Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010035338


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Technická univerzita v Liberci
Identifiakční číslo:
46747885
Poštovní adresa:
Studentská 1402/2
Obec:
Liberec
PSČ:
46117
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
TUL, IC, Studentská 2, Liberec
Tel.:
+420 485353044
K rukám:
RNDr. Ivana Večeřová
       
E-mail:
zakazky@tul.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.tul.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.tul.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
34_Univerzitní knihovna – adaptace obj. E2 a přístavba laboratoře KEZ
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Technická univerzita v Liberci, Studentská 1203/5, Liberec
Kód NUTS CZ05 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Přestavba dosavadních prostor starých nevyhovujících dílen a laboratoří v objektu E2 na Univerzitní knihovnu a přístavba k západní stěně budovy E2, do které budou umístěny nová laboratoř.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214400-4
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
12
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
1) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Budova E2 je součástí hlavního kampusu univerzity v areálu Husova – Hálkova a tvoří propojený komplex s budovami E1 a E3, které byly již částečně rekonstruované a zateplené. Část budovy E2 byla v roce 2014 adaptována na univerzitní MŠ a Studentský klub. Budovy E uzavírají Univerzitní náměstí ze severní strany.
Do hlavního areálu univerzity je nyní, po dostavbě nových objektů, soustředěna většina výuky a studentů, když stávající knihovna je umístěna v objektu dislokovaném mimo hlavní areál. Účelem adaptace části objektu E2 je přestavba dosavadních prostor starých nevyhovujících dílen a laboratoří v objektu na Univerzitní knihovnu, která umožní studentům přístup ke knihovním službám v časově dostupném objektu a nabídne i nové možnosti přístupu k elektronickým zdrojům.
Z důvodu adaptace budovy E2 na univerzitní knihovnu je nutné najít nové prostory pro učebny a laboratoře, které zde byly umístěny. Pro laboratoře energetických zařízení nebyl nalezen vhodný náhradní prostor v ostatních budovách Technické univerzity. Pro tuto laboratoř proto budou vybudovány nové prostory – přístavba k západní stěně budovy E2, do stávajícího volného prostoru mezi budovami E1 a E2.
2) Popis předmětu veřejné zakázky: Adaptace budovy E2 na univerzitní knihovnu. Rozsah adaptace nepřesahuje stávající obálku budovy a celková přestavba se odehraje uvnitř stávajícího objemu budovy, včetně obnovy a zlepšení technických parametrů obvodového pláště. K celé západní straně budovy E2 bude přistavěna laboratoř Katedry energetických zařízení. Stavba bude realizována na stávající volné ploše mezi budovami E1 a E2 s bude těsně přiléhat k budově E2.
3) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Předmět VZ naplňuje potřeby zadavatele na soustředění univerzitní výuky a s ní souvisejících služeb pro studenty do hlavního kampusu.
4) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 9/2016 – 09/2017.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpisy
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz/cs/45
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
31/03/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh