Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7301010056435


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Technická univerzita v Liberci
Identifiakční číslo:
46747885
Poštovní adresa:
Studentská 1402/2
Obec:
Liberec
PSČ:
46117
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Technická univerzita v Liberci, Právní oddělení-veřejné zakázky
Tel.:
+420 485353884
K rukám:
referent veřejných zakázek
       
E-mail:
zakazky@tul.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.tul.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.tul.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Vestavba MŠ a prostor pro trávení volného času studentů do objektu E2 TUL - II. ETAPA - vnitřní stavební úpravy
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Technická univerzita v Liberci, objekt E2, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
Kód NUTS CZ051 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o druhou etapu stavební úpravy a opravy stávajícího objektu E2, který v současné době slouží pro potřeby vasoké školy. Druhá etapa je adaptací vnitřních prostor, zateplení a oprav fasády a venkovních úprav. Tato druhá etapa navazuje na etapu první týkající se opravy střešního pláště včetně výměny světlíků, a která má za cíl vytvořit stavebně technické předpoklady pro realizaci druhé etapy.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
7 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214800-8
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/11/2013 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
ODUVODNENI UCELNOSTI VEREJNE ZAKAZKY dle §86 odst.2 ZVZ
Popis potřeb: 1.vestavba MŠ- potřeba podpořit mladé kvalifikované osoby (zaměstnance) při návratu do práce, 2.studentské prostory-zřízení prostor využívaných studenty a zřízení informačního centra pro zahraniční studenty.
Popis předmětu: vestavba MŠ a studentských prostor v rámci rekonstrukce stávající budovy.
Popis vztahu potřeb a předmětu: 1.vestavba MŠ a následně její provoz je potřebný z důvodu zajištění volných míst pro děti zaměstnanců, kteří se vracejí do zaměstnání po mateřské dovolené. (V současné době MŠ snižují počty volných míst a tento stav zamezuje, zejména ženám, bezproblémový návrat do zaměstnání). 2.Studentské prostory-v současnosti univerzita nedisponuje vhodnými studentskými prostory, kde by mohli studenti trávit volno mezi výukou.
Termín plnění: předpokládané zahájení plnění je 2. pololetí 2013, předpokládaná doba výstavby je 6 měsíců.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zakázka bude financována v rámci FRIM a FRVŠ
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
06/06/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh