Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 133_Lo_3D-STAR_Výroba rozváděče řídicího systému Testbedu
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.08.2019 10:19:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č. 2

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výzvě/zadávací dokumentaci k veřejné zakázce:

Vážený účastníku,

k dotazu č.2:
Dobrý den,
v návrhu smlouvy "3_133_P2_návrh smlouvy.doc" je uvedeno následující:
4. Cena za dílo dále zahrnuje dopravu komponentů B&R a BuR ze sídla objednatele do prostor zhotovitele, dopravu do místa předání, pojištění spojené s dodávkou díla, prověření bezchybné funkčnosti díla, prohlášení o shodě, zprávu o revizi a kusovém ověření.

Jelikož naše společnost rozvaděč pouze vyrábí, nikoli instaluje, bez přítomnosti vašeho programátora v našich prostorách případně našeho technika ve vašich prostorách (místě konečné instalace) nemáme jak prověřit funkčnost díla v celém jeho rozsahu. Rozvaděč můžeme pouze otestovat z hlediska korektnosti napájení všech prvků v rámci rozvaděče.

Prosím o informaci, zda bude tato podmínka odstraněna ze smlouvy případně jaké opatření ze strany objednatele bude vykonáno pro splnění této podmínky.

sdělujeme odpověď:
Zadavatel na základě uvedeného dotazu provedl změnu dokumentů Výzva a zadávací dokumentace a přílohy č. 2 ZD - návrh smlouvy tak, že místo sousloví "prověření bezchybné funkčnosti díla" nahradil souslovím "prověření bezchybného zapojení díla (rozváděče)". Uvedená změna je v obou dokumentech vyznačena žlutě.
Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele v sekci Zadávací dokumentace.

Z důvodu podání výše uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 09.09.2019 do 09:00 hodin. Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

Za zadavatele: Jitka Loudová


Přílohy
- 12_133_Výzva a Zadávací dokumentace_DI_c_2.pdf (683.27 KB)
- 13_133_P2_návrh smlouvy_DI_c_2.doc (234.00 KB)