Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 057_Lo_Budova F2_2NP_Oprava výměnou_osvětlení ateliéru
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2023 15:40:43
Číslo jednací ve SpSl TUL23/9615/022114-10
ID ve SpSl EZAKZ230034704
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č. 2

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto poskytuje odpovědi na dotazy vznesené v rámci výše uvedeného výběrového řízení.

Dotaz:
abychom k naší cenové nabídce doložit odpovídající světelný výpočet, zaslal jsem Vaši odpovědˇ na náš dotaz včetně dokumentace na posouzení na KHS vedoucí hygieny práce. Při výměně osvětlení je třeba dodržet aktuální ČSN i když nedochází ke změně užívání místnosti. Níže zasílám odpověd´ a žádám o doplnění přesné činnosti, která bude v ateliéru prováděna. Bez doplnění těchto informací nelze vyhotovit světelný návrh, který bude odpovídat ČSN EN
12464-1

Dobrý den, k Vašemu dotazu Vám sděluji následující:
V technické normě ČSN EN 12464-1 nejsou uvedené hodnoty osvětlenosti pro ateliér a proto je potřeba navrhnout osvětlení tak, aby bylo vyhovující pro činnost, která tam bude vykonávaná. Dle zadavatele se nebude jednat o klasickou učebnu, ale o místnost, kde bude probíhat odborná praxe a konzultace. Bohužel nevím, o jakou odbornou praxi se jedná a jaká činnost tam bude vykonávaná. Např. jestli to bude práce na počítači nebo technické kreslení apod..Pokud se budeme držet tabulky 44 ČSN EN 12464-1, tak pod ref.č. 44.16 jsou učební dílny s hodnotou UGR 19, ale také přípravny a dílny ref. č. 44.17 s UGR 22. Já bych se asi přikláněla k těm učebním dílnám s hodnotou UGR 19, ale jak říkám, nevím přesně jaká činnost tam bude probíhat. Pokud zjistíte přesnou činnost, která bude v ateliéru vykonávaná, mohli bychom to ještě lépe posoudit.

Odpověď zadavatele na dotaz:
dle sdělení investora řešený prostor zůstává i nadále vedený jako ateliér, tak jak byl kolaudován. Z tohoto důvodu bylo při zpracování výpočtu a návrhu osvětlení použito zatřízení dle referenčního čísla 44.17.
Pro práci na počítači a případné technické kreslení slouží samostatné studovny, které se nacházejí na tomto podlaží a nejsou předmětem této projektové dokumentace. Zde lze osvětlení posuzovat dle referenčního čísla 44.16.
Projektová dokumentace byla řešena jako výměna stávajícího dožilého osvětlení a měla navazovat na stávající rozvody s co nejmenšími úpravami elektroinstalací a rozvaděčů.

Za zadavatele: Jitka Loudová